Wettelijke regelingen en PGB

Arda Derksen-LubsenKaren Bindels-de Heus, Annette van den Elzen, Sandra Titulaer, Annelies Goorhuis.

 

Toelichting wettelijke regelingen en PGB

 

WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 

 • per 1-1-2007 ingegaan, in 2015 fors uitgebreid
 • doelstellingen: ondersteunen van mensen die die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn, streven naar zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met gebruikmaking/ versterken sociale netwerk
 • gemeente verantwoordelijk voor: huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging en begeleiding, aanschaf rolstoel/ wandelwagen, aanpassingen in/ aan huis, vervoerskosten naar en van school, begeleiding en dagbesteding
 • zorg ook mogelijk via persoonsgebonden budget (PGB), waarmee een gezin eigen zorg inkoopt, betaling via Sociale verzekeringsbank (SVB), geen eigen budget (meer)
 • uitvoering door gemeente (WMO-loket, wijkteam) na onderzoek naar persoonlijke leefsituatie
 • eigen bijdrage

 

Jeugdwet
 

 • uitgangspunten zorg zo dicht mogelijk in de leefomgeving van het kind, zo licht mogelijk
 • (preventie), geen stapeling van zorg, ontschotting
 • gemeente regelt per 2015 ook GGZ en kinder- en jeugdpsychiatrie zorg tot 18 jaar (via wijkteam, medische verwijzing blijft mogelijk!)
 • met vele instanties en vrijgevestigde gedragskundigen is een contract afgesloten
 • artsen kunnen direct verwijzen, soms beschikking nodig, sowieso vooraf melden èn  achteraf declareren (DBC GGZ)
 • gemeente gaat alleen over uitvoering, niet over inhoud
 • schotten met ZVW voor 18+ en somatische zorg door deze wet ontstaan
 • beschikbare zorg en regelingen kunnen sterk variëren per woonplaats

 

Wet zorgverzekering

ziektekostenverzekering

vergoeding:

 • medische en paramedische zorg
 • begeleiding ernstig meervoudig beperkingen tot 5 jaar en alle kinderen die onder Intensieve Kindzorg regeling vallen (beademing)
 • orthesen/ schoenen, rollator, bed/ box/ tillift, statafel/ stoel, incontinentie materiaal

 

WLZ: Wet Langdurige Zorg

 • bij blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24h/dag zorg in nabijheid  > kinderen  vanaf 5 jaar, tenzij al eerder niet behandelbaar verklaard
 • financiering PGB/ ZIN, KDC/ intramurale instellingen inclusief inzet AVG maximaal 10 uur/maand/ locatie
 • zowel zorg thuis of in instelling of combinatie mogelijk (modules)
 • alleen als zorg thuis kwalitatief goed is en verantwoord en als de kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling
 • indicatiestelling via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
 • uitvoerder zorgkantoor (vallend onder zorgverzekeraar !!)

 

PGB/ Zorg In Natura (ZIN):

 • persoonsgebonden budget: ouders beheren geld niet (meer) zelf, betaling zorgverleners via SVB
 • zorg in natura: zorg wordt in natura geleverd
 • voor ondersteuning van mensen met een beperking of chronische ziekte
 • indicatiestelling via meerdere routes mogelijk afhankelijk van vraagstelling en zorgzwaarte:
  • Gemeente (WMO/ Jeugdwet):
  • voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding) behoeven, kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben, ook logeren en buitenschoolse opvang voor kinderen met ernstige beperkingen
  • sommige PGB-houders gebruiken het PGB nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat de gemeente daar regels voor maakt.
  • Zorgverzekeraar (ZVW) :
  • voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg
  • verpleging en verzorging gekoppeld aan verpleging​
  • zorgkantoor (WLZ):
  • voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben, dwz 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig obv zorgplan benodigde zorg beschrijven en per zorgverlener contract afsluiten, waarna betaling via SVB

 

TOG:  
Tegemoetkoming onderhoudskosten gehandicapte kind, extra kinderbijslag voor kinderen van 3-18 jaar. Per 1-1-2015 overgegaan naar kinderbijslag: verdubbeling bedrag bij gehandicapt kind, CIZ indicatie nodig

 

Bijzondere bijstand:

Via gemeente aanvragen voor extra kosten 

Laatste gewijzigd op: