Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde  

Sociaal-maatschappelijke zorg

Arda Derksen-LubsenKaren Bindels-de Heus, Annette van den Elzen, Sandra Titulaer, Annelies Goorhuis.

 

Sociaalmaatschappelijke zorg

 

Financiering: Jeugdwet of via de instelling waar de zorgverlener aan verbonden is:
 

 • Maatschappelijk werk
 • Orthopedagoog

 

Financiering: Jeugdwet
 

 • MEE:
  • voor ondersteuning van iedereen met een beperking (dus ook ouderen en bij chronische ziekten)
  • ouders zoeken in principe zelf contact, geen verwijzing nodig
  • deels vanuit de overheid, deels WMO gefinancierd, vooralsnog gratis
  • in sommige gemeenten geïntegreerd in wijkteam, in meeste nog aparte instantie
  • onafhankelijk, laagdrempelig en continuïteit biedend
  • voor hulp bij leren en werken, samenleven en wonen, opvoeding en ontwikkeling
  • regelgeving en geldzaken, vervoer, vrije tijd en sport (voorbeelden zijn het aanvragen PGB/ Zorg in Natura, schoolkeuze, ondersteuning in de opvoeding, logeermogelijkheden, ondersteuning in andere financiële regelingen aanvragen etc)
  • korte oudercursussen, sibs-groepen,
  • 0900-9998888 www.mee.nl www.handiweb.nl
 • (Integrale) Vroeghulp: 
  • samenwerkingsverband meerdere organisaties die hulp en zorg bieden voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand
  • team bestaand uit iemand vanuit MEE, kinderrevalidatie-arts, CJG, soms ook kinderarts, orthopedagoog, MW van instelling verstandelijke beperking
  • voor alle kinderen 0-4 jaar met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand
  • inventarisatie ontwikkeling/ gedrag, diagnostiek en behandelplan
 • Consultatie Diagnose Team (CDT) is een team van de gemeente (onderdeel van wijkteam) dat gegevens over ontwikkeling, diagnostiek inventariseert en meedenkt over behandeling Jeugdzorg; vooralsnog niet geintegreerd in Vroeghulp
 • Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg
 • Centrum Consultatie & Expertise
  • bundelen, verspreiden en ontwikkelen ervaringsdeskundigheid
  • signaleren lacunes in kennis bij zorgaanbieders
  • hulpverlening, advies, onderwijs
  • tertiaire zorg bij gedragsproblematiek

 

Financiering: WMO, WLZ, Jeugdwet, PGB, zorgverzekeraar
 

 • Respijtzorg   

Indien het niet meer haalbaar is dat een kind met een EMB thuis (volledig) woont, zijn er diverse mogelijkheden qua woonmogelijkheden. Onderstaande lijst is niet uitputtend; regelmatig ontstaan er nieuwe wooninitiatieven vanuit verschillende invalshoeken.   Bij veel van onderstaande wooninitiatieven, zijn ook mogelijkheden tot vakantie en logeeropvang, zodat ouders thuis tijdelijk ontlast kunnen worden van de zorg. Voor het zoeken naar een goede woonplek, kan een medewerker van MEE helpen in deze zoektocht en kijken naar welke woonvoorziening het beste bij de voorkeuren past en in de regio beschikbaar zijn.

 

 • Reguliere instellingen; over heel Nederland verspreid zijn er diverse instellingen die de zorg leveren aan kinderen met een EMB. Het voordeel van zo’n instelling is dat er vaak veel expertise in huis is, om de zorg voor deze kinderen te kunnen leveren.
 • Thomashuizen: In deze huizen wonen gemiddeld 8 mensen met een beperking en de zorgondernemers die het Thomashuis runnen. Elk huis heeft een eigen sfeer, en elk huis levert zorg aan diverse doelgroepen. www.thomashuizen.nl
 • Mappa Mondo: Dit is een zorginitiatief vanuit het Rode kruis. Zij bieden woon- en logeermogelijkheden voor zieke kinderen die verpleegkundige zorg nodig hebben.
 • Ouderinitiatieven: Door heel Nederland zijn ouderinitiatieven. Diverse ouders bundelen hun krachten en financiën om een wooninitiatief op te richten, waarbij ze zelf de regie houden over het leven van hun kind en de geboden zorg.
 • Wooninitiatieven uitgaand vanuit een cultureel perspectief; Er zijn diverse wooninitiatieven voor verstandelijk beperkten die uit gaan vanuit een religieuze achtergrond.
 • Woonprojecten voor ouders en kinderen; Ouders wonen samen met hun kind in een omgeving waar ze 24 uur per dag terug kunnen vallen op begeleiding.

 

Laatste gewijzigd op:

Contactgegevens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde / Paediatric Association Of The Netherlands

Postbus 20059
3502 LB Utrecht
Tel. +31 (0)88 - 282 33 06
Email: nvk@nvk.nl

Bezoekadres:
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht

Copyright 2024 DNN Corp